Έξοδο οι δαπάνες σίτισης εργατών γης

Έπειτα από προσφυγή φορολογούμενου στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία αποφάσισε πως οι δαπάνες σίτισης εργατών γης εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών.

Σύμφωνα με την απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας, ο έλεγχος που διενεργήθηκε στον εν λόγο φορολογούμενο (το 2014), καταλόγισε μεταξύ άλλων, λογιστικές διαφορές ύψους 12.093,76 €, που αφορούν σε δαπάνες σίτισης εργαζομένων της επιχείρησης (εργατών γης), οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά εργαζόμενο και το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης. επειδή όμως αποτελεί υποχρέωση της φορολογικής αρχής να αποδείξει ότι οι αναλήψεις που έγιναν από τον προσφεύγοντα από έναν ή περισσότερους λογαριασμούς δαπανήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται δεκτός και το ανωτέρω επιμέρους ποσό δε συνιστά προσαύξηση περιουσίας.

Πηγή: ypaithros.gr